Թարգմանչաց օրեր.թարգմանում ենք գրաբարով

Եթէ     ոչ հատն ցորենոյ անկեալ յերկիր մեռանիցի, ինքն միայն կայ. ապա եթէ մեռանիցի` բազում արդյունս առնէ։

ԱԴուք էք լոյս աշխարհի։    (Մատթէոս Ե, 14)

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ:
Նախադասաթյունն աշխարհաբար գրիր՝ քանի ձևով կարող ես։

1.Դուք եք աշխարհի լույսը։

2.Աշխարհի լույսը դուք եք ։

ԲՈչ  յագեսցի ակն տեսանելովեւ ոչ լցցի ունկն լսելով։  (Ժողովող Ա, 8)

ոչ յագեսցի           – չհագենա, չի հագենա, չպիտի հագենա, չի հագենալու
ակն                       – աչք(ը)
ոչ լցցի                   — չլցվի, չի լցվի, չպիտի լցվի, չի լցվելու

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Նախադասաթյունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

Չի հագենա աչքը տեսնելով և ոչ էլ ականջը կլսվի լսելով։

ԳԳովեսցէ զքեզ ընկերն եւ մի՛քո բերանօտարնեւ մ՛ի քոշրթունք։ (Առակք ԻԷ, 2)

գովեսցէ       — գովի, թող գովի, կգովի, պիտի գովի, գովելու է
զքեզ                — քեզ
եւ մի՛              — և ոչ, ոչ թե

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

Թող քեզ գովի ընկերը ոչ թե քո բերանը,օտարը,և ոչ թե քո շրթունքը։

ԴՈր հատուցանէ չարփոխանակ բարւոյչար ի տանէնորա մի պակասեսցէ։

Ով բարու փոխարեն չար է  հատուցում ,նրա տնից չարը չի պակասում։

(Աոակք  ԺԷ, 13)
որ                                 — ով, ով որ
հատուցանէ                        — հատուցում է, տալիս է
փոխանակ բարւոյ    — բարու փոխարեն
ի տանէ նորա            — նրա տանից
մի պակասեսցէ         — չպակասի, չի պակասի, չպիտի պակասի. չի պակասելու

ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։
Գրաբա՛ր դարձրու այս նախադասությունը.
Բարու փոխարեն չարով մի՛ հատուցիր (մի՛ հատուցաներ), չարը տանիցդ (ի տանէ քումմէ) չի պակասի։

Բարու փոխարեն չար մի հատուցանիր չար ի տանեմ քումմէ չի պակասեսցէ։

ԵՈր տայ պատասխանի բանմինչչեւ լուեալ իցէ ինչանզգամութիւն է նմա եւնախատինք։ (Առակք  ԺԸ,   13)

տայ                          — տալիս է
պատասխանի       — պատասխան
լուեալ                     — լսած
իցէ                           — լինի, կլինի, պիտի լինի
ինչ                           — ինչ-որ բան, մի բան
անզգամութիւն      — անմտություն, անխոհեմություն
նմա                          — նրան

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
Նախադասությունը բառացի աշխարհաբա՛ր դարձրու, հետո խմբագրի՛ր (այնպես արա, որ ճիշտ ու գեղեցիկ լինի)։
Ինչպե՞ս ես հասկանում այս խրատը։

Ով պատասխան է տալիս մինչև ինչոր բան լսելը նրան անմտություն և նախատինք։

Զ)  Ընկալարուք զխրատեւ մի՛զարծաթեւ զգիտութիւնքանզոսկի ընտիր։ Լաւ էիմաստութիւնքան զականսպատուականս։               (Առակք  Ը,    10-11)

Ընկալեք խրատը և ոչ թէ արծաթը,գիտությունը քան ընտիր ոսկին լավ է իմաստությունը քան թանկարժեք քարերը։

ընկալարուք                              — ընկալեցեք, վերցրեք
ակն                                     — ակ, թանկարժեք քար
զականս պատուականս  — պատվական քարեր(ը)

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Լրացրո՛ւ նախադասաթյունը.
Խրատը, գիտությունը ու  իմաստություն ավելի լավ են, քան արծաթը, ոսկին ու թանկագին քարերը։

էԼե՛ր իրաւախոհ ընդ ոսոխիքում։ (Մատթէոս  Ե,    25)

Եղիր արդարադատ քո ոսոխի նկատմամբ։


լե՛ր                       — եղի՛ր
ընդ ոսոխի քում  — քո ոսոխի հետ, քո ոսոխի հանդեպ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
Իրավախոհ բառի արմատներով քեզ ծանոթ բառեր գրի՛ր։
Իրավախոհ բառի իմաստը բացատրի՛ր:

Իրավախոհ-արդարամիտ,ճշտախոհ,արդարամիտ,ողջախոհ,իրավացի։

 Ը)  Ոչ հացիւ միայն կեցցէ մարդայլ ամենայն բանիւոր ելանէ իբերանոյ Աստուծոյ։    (ՄատթեոսԴ, 4)

Մարդ չպիտի ապրի միայն հացով, այլ ամեն մի խոսքով որ ելնում է Աստծո բերանից։

ոչ կեցցէ         — չապրի, չի ապրի, չպիտի ապրի, չի ապրելու
ամենայն        — ամեն, ամեն մի
բանիւ                     — խոսքով
ելանէ             — ելնում է
ի բերանոյ      —  բերանից

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
Բան արմատով քեզ ծանոթ բառեր գրիր։

Բանիմաց,բանաստեղծ,իրավաբան,բանահյուսություն,բանախոս,բանահավաք։

Աշխարհաբար դարձրու՝
ա) հացիւ բառը
բ) ի բէրանոյ Աստուծոյբառակապակցությունր։ Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

ա.Հազիվ

բ.Աստծո բերանից

ԹՈչ ոք կարէ երկուց տերանցծառայելկամ զմին ատիցէ եւզմիւսն սիրիցէկամ զմինմեծարիցէ եւ        զմիւսնարհամարհիցէ։                                           (Մատթէոս  Զ,24)

Ոչ ոք չի կարող երկու տիրոջ ծառայել,կամ մյուսին պիտի ատի մեկին սիրի,կամ մեկին մեծարի մյուսին արհամարի։

ոք                          — մեկը, ինչ-որ մեկը, մի մարդ
ոչ կարէ             — չի կարող
երկուց տերանց  — երկու տիրոջ
զմին                     — մեկին
ատիցէ                — ատի, կատի,պիտի ատի

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
Այս բառերն աշխարհաբա՛ր դարձրու (յուրաքանչյուրի դիմաց միայն մեկ բառ գրիր, որը համապատասխանի տեքստին).

սիրիցէ_կսիրիմեծարիցէ_կմեծարիարհամարհիցէ_կարհամարի,   զմիւսն_մյուսին։
Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։
Երկու տիրոջ ծառա արտահայտությունը բացատրի՛ր։

Ժ)  Խնդրեցէ՛ք՝ եւ տացի ձեզհայցեցէ´ք՝ եւ գտջիքբախեցէ´ք՛եւ բացցի ձեզ։ Զի ամենայն որխնդրէ՝ առնուեւ որ հայցէգտանէեւ որ բախէբացցինմա։                                  (Ղուկաս  ԺԱ,  9-10

Խնդրեք և կկատարվի ձեզ,խնդրեք և կգտնեք,թակեք և կբացվի։Որովհետև ով խնդրում է նա վերցնում է,ով հայցում է նա գտնում է,և ով ծեծում է բացվում է նրա առջև։


տացի               — տրվի, կտրվի, պիտի տրվի, տրվելու է
հայցել              — խնդրել, աղաչել, աղերսել, պահանջել, կամենալ, փնտրել, որոնել
զի                     — որովհետև, քանի որ, թե
բացցի              — բացվի, կբացվի, պիտի բացվի, բացվելու է
գտջիք               — գտնեք, կգտնեք, պիտի գտնեք, գտնելու եք
առնու              — առնում է, վերցնում է

ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Աշխարհաբա՛ր դարձրու`
ա) խնդրէհայցէգտանէ բառերը
բ) բացցի նմաարտահայտությունը։
Հատվածն աշխարհաբա՛ր դարձրու։
Այս հատվածի ո՞ր մասը կառանձնացնես որպես ասույթ:

ա.խնդրում է ,աղաչում է, գտնում է։

բ.նրա համար։

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s